Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Frågor och svar med anledning av coronautbrottet

Här publicerar vi frågor och svar om coronautbrottet som kopplar till våra ramavtal.

Hur säkrar ni upp ”leveransförmågan” i er egen organisation, i fall vi behöver stöd och hjälp med att använda era ramavtal under tiden som coronautbrottet varar?

Vi har antagit kontinuitetsplaner för hela vår verksamhet för att den ska fortsätta fungera så bra som möjligt under den närmaste tiden. Rent praktiskt innebär det att vidta olika åtgärder för att förhindra smittspridning bland våra anställda, som till exempel att ställa in möten och resor samt ge våra medarbetare möjlighet att jobba på distans. Vi följer också noggrant den information och de rekommendationer som våra myndigheter går ut med, till exempel Folkhälsomyndighetens råd. Vi rekommenderar alla organisationer att göra detsamma.

Har ni fått information från någon leverantör om att den ställer in leveranser på grund av coronautbrottet?

Per den 13 mars 2020 har vi fått information om leveransförseningar eller risk för leveransförseningar på några av våra ramavtal. Vi uppdaterar löpande vår samlingssida om coronautbrottet och hur det påverkar våra leverantörers möjlighet att leverera varor och tjänster.

Kan coronautbrottet utgöra grund för direktupphandling?

Upphandlingsmyndigheten har information om upphandling i akuta situationer på sin hemsida.

Upphandlingsmyndighetens information går i korthet ut på följande. Coronautbrottet innebär inte per automatik att det är tillåtet att genomföra direktupphandlingar. Upphandlingslagstiftningen gäller fortfarande och förutsättningar för att göra en direktupphandling måste fortfarande vara uppfyllda. Det är därför viktigt att undersöka vilka förutsättningarna i det enskilda fallet är.

Det finns flera omständigheter som skulle kunna innebära att en direktupphandling är tillåten. Mest aktuellt nu är kanske grunden synnerlig brådska. För att det ska vara fråga om synnerlig brådska krävs att:

  • händelsen inte har varit möjlig att förutse av den upphandlande myndigheten
  • det föreligger synnerlig brådska som gör att de tidsfrister som annars gäller enligt LOU inte kan följas
  • det finns ett orsakssamband mellan den oförutsedda händelsen och den synnerligen brådskande situationen, och
  • det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet.

Det är den upphandlande myndigheten som i varje enskilt fall måste bedöma om dessa förutsättningar är uppfyllda eller inte.

Kom ihåg att det kan finnas grund att genomföra direktupphandling av andra anledning av synnerlig brådska, till exempel om värdet på kontraktet är lågt. Det är också möjligt att förkorta annonseringstiderna i LOU under vissa omständigheter, även utan att använda sig av direktupphandling.

Vad innebär det för ramavtalsleverantören och avropande myndighet om det är force majeure?

De allra flesta av våra ramavtal innehåller bestämmelser om force majeure eller liknande bestämmelser om ansvarsbefrielse. Force majeure innebär att det finns omständigheter som kan frigöra en avtalspart från att fullgöra sina skyldigheter enligt ramavtalet. Omständigheterna måste ligga utanför den partens kontroll och parten ska heller inte rimligen ha kunnat förutse dessa då ramavtalet ingicks. Force majeure kan till exempel vara att det på ett oväntat sätt uppstår ett krig eller en konflikt eller att myndigheter fattar beslut, som påverkar hur en part kan fullgöra sina skyldigheter.

Den tydligaste konsekvensen av om det föreligger force majeure för en leverantör, är att den då inte är skyldig att leverera de tjänster eller varor som omfattas av ett kontrakt. I så fall är inte heller den upphandlande myndigheten normalt skyldig att fullgöra sin del av kontraktet och betala leverantören.

Utgör coronautbrottet en force majeure-situation?

Det är tänkbart att coronautbrottet kan utgöra force majeure. Men om det är så måste bedömas i det enskilda fallet. Leveransvillkoren kan skilja sig åt mellan våra ramavtal. De varor och tjänster som ska levereras är också av olika slag och olika branscher och marknader påverkas dessutom olika mycket av det pågående utbrottet. Vi kan därför tyvärr inte ge ett generellt svar på frågan om coronautbrottet utgör force majeure eller inte.

Vi har avropat munskydd, plasthandskar och desinfektionsmedel på ert ramavtal men leverantören kan inte leverera varorna. Får vi köpa dessa varor från annan leverantör?

Det råder för närvarande en global brist på desinfektionsmedel och andningsskydd. Det är av yttersta vikt att undvika en situation där myndigheter och stater börjar bunkra även andra varor. Vi och vår leverantör av medicinska förbrukningsartiklar uppmanar därför samtliga upphandlande myndigheter att inte köpa på sig varor i syfte att lägga upp ett lager, utöver det behov som faktiskt finns i verksamheten.

Om ni redan har ingått ett kontrakt med leverantören är utgångspunkten att det kontraktet gäller. Köper ni varor vid sidan av kontraktet, måste ni ändå betala enligt kontraktet.

I ramavtalet för förbrukningsartiklar finns bestämmelser som ger rätt till vite i händelse av förseningar. I sista hand kan ett kontrakt sägas upp om förseningen varar allt för länge. Exakt vilka förutsättningarna är för att begära vite och/eller säga upp ett kontrakt kan bara avgöras efter en analys av det enskilda kontraktet där leveranstidpunkter med mera framgår. Vi kan därför inte ge ett generellt svar på frågan. Vi råder emellertid er starkt att först inleda en dialog med leverantören kring dess leveranskapacitet innan ni vidtar några andra åtgärder.

Får en avropsberättigad upphandlande myndighet handla från andra leverantörer om en ramavtalsleverantör inte kan garantera leverans?

Ja, det går bra. Det är frivilligt för avropsberättigade myndigheter att använda samtliga våra ramavtal förutom ramavtalen för barnvaccin.

Vad gäller för leverantörer som befinner sig i våra lokaler?

De förhållningsregler som gäller på en arbetsplats gäller även för externa besökare. Det är alltså arbetsplatsens eller företagets regler som gäller när ramavtalsleverantörer befinner sig i företagets lokaler.