Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

FAQ Järnhandelsvaror inkl. Skyddsutrustning 2023

Kommer det finnas möjlighet att köpa armatur och ljuskällor till gatubelysning?

Ja, det är möjligt att avropa dessa varor. Enstaka ljuskällor till gatubelysning finns med i den avtalade prislistan. Armaturer finns inte med i avtalade prislistor men går att avropa inom övrigt sortiment då varan kan kopplas till varuområdet el. Rekommendation är att beställaren gör en sammanställning över de övriga varor som efterfrågas och stämmer av om sortimentet kan erbjudas av rangordnad leverantör nr 1. Kan de inte erbjuda de listade varorna ställs frågan till rangordnad leverantör nr 2 och så vidare. Rekommendationen är att en tjänsteanteckning genomförs för att visa hur kontrollen har utförts och att villkor för avsteg från rangordningen uppfylls.

För att få rabatt på övrigt sortiment - måste man då teckna avropsavtal?

Det finns inget krav på att man behöver teckna ett skriftligt kontrakt vid avrop. Det finns dock fördelar med att ha ett skriftligt kontrakt som till exempel att tydliggöra för bägge parter vilka volymer som kontraktet avser. Villkoret om rabatt i ramavtalet lyder enligt följande: ”Leverantör ska garantera att avropande myndighet vid köp från övrigt sortiment kommer erhålla sedvanlig rabatt, dock minst 10 %, som för en annan liknande god kund enligt sedvänja i branschen”. Beställare rekommenderas att följa upp volymen av avropen och föra en diskussion med leverantören om vilken rabatt som kan erhållas.

Beijers fysiska butiker har ett för oss begränsat utbud i jämförelse med exempelvis Ahlsell. Kan det vara ett skäl att göra avsteg från rangordningen då vi handlar mycket direkt i butik?

Ja, det kan vara ett skäl men gör en jämförelse över vilka varor som ni efterfrågar inom övrigt sortiment och dokumentera detta som skäl för avsteg.

Hur gör man om det finns två fysiska butiker från 2 olika leverantörer ganska nära varandra? Kan man använda båda leverantörernas fysiska butik?

Ja, det kan man om behov finns för detta. I första hand ska man följa rangordningen och handla från leverantör nummer 1. Om de inte kan tillgodose hela ens behov så kan man genomföra kompletteringsköp hos rangordnad leverantör 2.

Från när kan man registrera sin avropsanmälan?

Det går att registrera sin avropsanmälan redan nu på ”mina sidor” via Addas hemsida. Där letar man upp avtalet och gör sin anmälan.

Är leverantören skyldig att även ersätta varor från övrigt sortiment? Vad är konsekvensen om leverantören inte kan erbjuda en ersättningsvara för en produkt inom övrigt sortiment?

Nej, det finns inget krav på att en produkt från övrigt sortiment ska finnas hos en leverantör, därför finns rangordning av leverantörerna.

Hur ska det fungera praktiskt om man behöver ha två leverantörer för tillgodose ens behov av varor? Ska man lägga in båda leverantörernas webbshop i ens inköpsportal?

Om ni kan lägga in respektive leverantör för respektive varuområde så är det bra men går inte det så kan man lägga in rangordnad leverantör 2:a för alla områden, om inte leverantör 1 kan tillgodose hela ens behov.

Hur ser man mer utav sortimentet på Beijers hemsida?

Man behöver ställa frågan till Beijer. I upphandlingen har vi inte kunnat ställa krav på utformning av deras hemsida.

Kan man välja att avropa alla områden från rangordnad leverantör nr 2 om de erbjuder ett bredare sortiment från en varugrupp?

Ni behöver granska sortimentet hos leverantör nummer 1 och jämföra det med eget behov. Vid brist på sortiment hos leverantör nummer 1 kan ni välja en annan leverantör från rangordningen. Rekommenderas att göra en tjänsteanteckning för beslutsunderlag.

Ifall man beställer från leverantör rangordnad nummer två för att de har fler el-produkter i sitt sortiment, vilken dokumentation behövs för att det skall vara OK?

Innan avrop sker från en annan leverantör än rangordnad nr 1 så behöver en kontroll genomföras för att säkerställa att förutsättningarna till avsteg från rangordningen uppfylls. Rekommendation är att beställaren gör en sammanställning över de övriga varor som efterfrågas och stämmer av om sortimentet kan erbjudas av rangordnad leverantör nr 1. Kan de inte erbjuda de listade varorna ställs frågan till rangordnad leverantör nr 2 och så vidare. Rekommendationen är att en tjänsteanteckning genomförs för att visa hur kontrollen har gjorts och att villkor för avsteget uppfylls.

Finns det prisbilagor för övrigt sortiment?

Nej, det finns ingen avtalad prislista i ramavtalet för övrigt sortiment. Sortimentet kan se olika ut för respektive leverantör. Rabatt ska lämnas på leverantörens bruttoprislista för övrigt sortiment.

Hur gör man för att få mer än 10% i rabatt?

Det är en fråga du behöver ställa till leverantören. Villkoret är att en kund ska erhålla sedvanlig rabatt, dock minst 10% och den ska ta hänsyn till er avropskvantitet.

Vi har både Beijer och Ahlsell i kommunen. Beijer med fokus på bygghandel. Verksamheterna kan inte åka mellan de olika butikerna för att ”kontrollera” om artiklar finns eller inte finns på Beijer. Hur ska vi tänka här?

Målsättningen är att alla avrop ska kunna ske hos en och samma leverantör och utgångspunkten i ramavtalet är att avrop sker från rangordnad etta. Möjligheten att göra avsteg handlar om att när angivna förutsättningar finns som gör att det beställare inte kan få den service (närhet till fysisk butik), tillgång till det sortiment som de behöver, märkning av varor eller tjänster ska kunna göra avsteg från rangordning. Avsteg kan gälla enstaka tillfällen, samtliga avrop, viss varugrupp eller samtliga varugrupper. Beställare behöver för att göra avsteg undersöka förutsättningarna och behoven som finns i sin verksamhet. Rådet är att göra en tjänsteanteckning om bakgrund och beslut.

Syftet med villkoret handlar om:

 • Att göra det möjligt för olika verksamheter som finns på olika geografiska platser inom en kommun, region eller ett bolag att  kunna få bästa möjliga service, det vill säga genomföra avrop i fysisk butik inom 2,5 mil. 
 • Att beställare ska kunna avropa sitt efterfrågade sortimentet, det vill säga både det som finns i prislistan och övrigt sortiment som beställare behöver och kan kopplas till ramavtalsområdet.

Avsteget gör det också möjligt att för verksamheter som har behov av fler eller andra varor än de som finns i prislistan att avropa ett övriga sortimentet, sortiment med viss märkning eller anpassa varifrån och hur avropen sker. Det kan vara i den fysiska butiken eller via e-handel. Avrop kan ske antingen enbart via fysik butik eller via e-handel eller i en kombination av fysisk butik och e-handel. Uppdelningen kan göras utifrån enskilda varugrupper eller avse samtliga varugrupper som finns i ramavtalet.

Avrop ska som utgångspunkt alltid ske i första hand från rangordnad leverantör nummer ett och om denne inte kan leverera efterfrågade varor i hand av leverantörer med lägre rangordning. Avsteg kan avse ett enskilt avrop eller samtliga kommande avrop om en eller flera av de fyra förutsättningarna uppfylls. 

Exempel på när avsteg enligt kan göras:

  1. Avsteg enligt alternativ nummer 2, avstånd -
   Beställaren har verksamheter som finns på olika geografiska platser i länet. För verksamhet A finns fysisk butik från rangordnad leverantör nummerr 1 inom avståndet 2,5 mil. För verksamhet B finns fysisk butik från rangordnad leverantör nummer 1 på 4 mils avstånd. Rangordnad leverantör nummer 2 erbjuder en fysisk butik inom 2 mil från verksamhetens plats. Verksamhet B kan då göra ett avsteg och avropa varor från leverantör nummer 2 då de finns inom 2,5 mils avstånd. Verksamhet A avropar varor enligt rangordning d v s från leverantör nummer 1.
  1. Avsteg enligt alternativ nummer 3, övrigt sortiment - 
   Beställaren har ett behov av ett större elverk än det som finns i prislistan. Rangordnad leverantör nummer 1 kan ej erbjuda efterfrågad storlek på elverket. Avrop kan göras av annan leverantör med lägre rangordning. Avsteget görs enbart för det specifika avropet. Samtliga övriga avrop sker från rangordnad leverantör nummer 1.
  1. Avsteg enligt alternativ nummer 3, övrigt sortiment -
   Beställaren har ett större behov av olika ljuskällor och vill beställa dessa via ramavtalet. Rangordnad leverantör nummer 1 kan ej erbjuda ljuskällor (övrigt sortiment för varugrupp el) med den bredd som efterfrågas. Observera att jämförelsen gäller omfattningen på det sortiment som leverantör nummer 1 erbjuder, inte priserna på det övriga sortimentet. Priser är utvärderade i ramupphandlingen. Då beställaren i övrigt kan avropa alla de varor som behövs till verksamheten från rangordnad 1 leverantör sker alla övriga avrop hos nummer 1 medan avrop av ljuskällor sker av den rangordnade leverantör nummer 2,3 eller 4 som kan erbjuda den omfattning av ljuskällor som beställaren efterfrågar.
  1. Avsteg enligt alternativ nummer 3, övrigt sortiment -
   Beställaren har ett stort behov av att löpande kunna beställa ljuskällor via ramavtalet. Rangordnad leverantör nummer 1 kan ej erbjuda ljuskällor (övrigt sortiment för varugrupp el) med den bredd som efterfrågas. Då beställaren i huvudsak behöver ljuskällor och har övriga varor avropas i mindre omfattning så kan samtliga avrop ske från den leverantör som kan erbjuda ljuskällor.

Har vi rätt att avgränsa sortimentet i punch-out? Om vi redan har avtal för exempelvis rengöring, kan vi då kräva av leverantören att detta inte ska finnas med i punch-out lösningen eller i en e-prislista?

Ja, beställare har möjlighet att avgränsa vilka varuområden som avropen ska avse. Avrop kan avse en eller flera varugrupper. I kravspecifikation för e-handel framgår att avgränsning ska kunna avgränsas i enlighet med ramavtalet. Det ska vara möjligt att särskilja de varor som finns i prislistan från övriga varor.

Hur formaliseras avstegen för hela ramavtalsperioden?

Beställare rekommenderas att sammanfatta bakgrund till beslut förslagsvis som en tjänsteanteckning. Avsteg kan gälla hela avtalsperioden, delar av sortimentet eller enstaka tillfällen då behov finns.

Vilka är leverantörer till Chemgroup?

Kemikalieproducenternas namn framgår i prislistan i kolumn T.

Har vi rätt att avgränsa sortimentet i punch-out? Om vi redan har avtal för exempelvis rengöring, kan vi då kräva av leverantören att detta inte ska finnas med i punch-out lösningen eller i en e-prislista?

Ja, beställare har möjlighet att avgränsa vilka varuområden som avropen ska avse. Avrop kan avse en eller flera varugrupper. I kravspecifikation för e-handel framgår att avgränsning ska kunna avgränsas i enlighet med ramavtalet. Det ska vara möjligt att särskilja de varor som finns i prislistan från övriga varor.

Kan rangordnad leverantör 1:a emotsätta sig avstegen utifrån hur vi paketerar avropet?

Avsteg från rangordning är tänkt att kunna ske för att beställaren ska kunna få ut mesta nyttan av avtalet och kunna avropa varor från den leverantör som bäst uppfyller de förutsättningarna som finns hos beställarens verksamheter. De antagna leverantörerna finns på olika platser, erbjuder i vissa delar olika sortimentet och tjänster, vilket gör att de har olika förutsättningar att erbjuda den bästa servicen utifrån det behov som den enskilda verksamheten har.

Jämförelsen behöver göras på ett transparent och öppet sätt för att ge samma förutsättningar till alla leverantörer. Med det menas att beställare tar kontakt med leverantör som är rangordnad nummer 1 och undersöker hur väl det behov och de förutsättningar som beställaren har kan uppfyllas av rangordnad leverantör nummer 1. I de fall annan leverantör med lägre rangordning bättre kan erbjuda de förutsättningar som beställaren har kan avsteg göras.

Vad gäller kring frakt?

Frakt ingår i priset men vid vissa tillfällen kan ett frakttillägg debiteras. Det gäller:

 • vid beställningen har ett lågt ordervärde, under 1 000 kr. Leverantören kan ta ut ett tillägg på max 300 kr.
 • vid express-order. Den faktiska merkostnaden kan debiteras.
 • vid skrymmande gods. Den faktiska merkostnaden kan debiteras.

Leverantör ska informera beställare vilket tillägg som kommer att debiteras innan beställning. Har leverantör inte informerat om tillkommande avgift för skrymmade godsavgift utgår möjligheten att debitera för den tillkommande avgiften.