Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

FAQ Bevaknings- och larmtjänster 2019

Hur fungerar viktningen i avropsvägledningens Mall, Prisbilagan? Är det i % eller kronor? Vilken enhet avses i viktningen?

När man ska utvärdera priser är det viktigt att man viktar de olika priserna på ett sådant sätt att det representerar verkligheten på bästa sätt. Beställaren kan ange olika faktorer som priserna kommer beräknas på för att få fram ett anbudspris. Beställaren får på så sätt dels en indikation för vilka priser som är viktiga, dels en konkurrensutsättning som medför att beställaren antar det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Det framgår av Mall, Prisbilaga vilken enhet varje tjänst ska anges i. Titta gärna under ”enhet” där framgår om det ska vara styck, månad eller timmar. Det är alltså inte procentenheter eller kronor.

Nedan anges ett exempel på hur en tjänst ska viktas. I detta fall har beställaren behov av att ha en ordningsvakt på heltid, schemalagda timmar, som ska sträcka sig över ett år. Behovet av de schemalagda timmarna är 1 600 timmar per år. Viktningen blir då 1 600 timmar. Leverantören lämnar i ett timpris i den blåa rutan. Timpriset multipliceras med viktningen och utgör summa efter viktning.

image.png

Finns det möjlighet att ställa krav på våldsanvändning i avrop? Kan vi till exempel ha krav på att våldsanvändning ska vara reglerat i leverantörens interns policy, eller ha krav på att vi ska informeras vid vissa incidenter m.m. i avrop?

Se gärna svaret på frågan Kan man intervjua personalen som exempelvis ska utföra bevakningstjänster?, första och andra stycket. Observera dock att användningen av våld kan också vara reglerat i FAP:en för de olika rollerna (exempelvis FAP 670-1 för ordningsvakter).

En av parametrarna som kan tillämpas i den förnyade konkurrensutsättningen för Tjänsteområde 2 – Bevakning är t.ex. ”Leverantörens aktiva arbete med personal som utför tjänsten, t.ex. hur leverantören arbetar med krishantering, utbildning, fortbildning och hantering av olämpliga beteenden”. Inköpscentralens bedömning är att krav på våldsanvändning, såsom det är utformat i frågan, kan vara möjligt att ställa i avropet då det kan ses som precisering av villkor som framgår i ramavtalet. Däremot beror det alltid på hur det specifika kravet är utformat.

Gällande frågan avseende krav på att beställare ska informeras vid vissa incidenter m.m. i avrop. Det framgår av förfrågningsunderlaget att leverantören ska senast dagen efter händelse/larm återrapportera till beställare. Det framgår också att beställare kan kräva återrapportering om:

  • Objektets benämning
  • Larmorsak
  • Larmtidpunkt
  • Inställelsetid
  • Åtgärder
  • Iakttagelser

Beställaren har också rätt att begäran erhålla loggar på utförda ärenden/händelser av larmcentralen som innehåller tidpunkt för när ärendet kom in, åtgärd, vad som utfördes, avslutat ärende mm. För att underlätta för leverantörerna anger ni förslagsvis i ert avrop hur ni vill att återrapporteringen ska ske.

Kan störningsjouren även ta emot samtal när vår egen växel är stängd?

Störningsärenden inkommer till leverantören via telefon från boenden. Tjänsten behöver inte ha koppling till beställarens växeln. Leverantören ska agera enligt åtgärd/instruktion som är överenskommen med beställaren, vanligtvis genom att kontakta resurser som personal, väktare och trygghetsvärd m.m.

Störningsjouren ersätter inte er växel och tar inte emot generella telefonsamtal när er växel är stängd pga. lunch, verksamhetsplanering eller halvdagar m.m.

Om man vill avropa störningsjour inom Tjänsteområde 1 – Larmcentral, ingår en person som hanterar störningsärendet?

Störningsjour avser ärenden som inkommer via telefon från beställarens verksamhet, vilket vanligtvis är boende i beställarens fastigheter. Det är alltså en tjänst där hyresgäster eller boenden kan ringa på kvällar och helger om de blir störda av t.ex. hög musik, bullrande grannar och stökiga fester.

Larmcentralen ska agera enligt åtgärd/instruktion som är överenskommen med beställaren, vanligtvis genom att kontakta resurser som personal, väktare och trygghetsvärd m.m. Samtal tas emot och registreras, därefter agerar larmcentralen efter en överenskommen instruktion med åtgärder.

Det ingår att kontakta resurser som personal, väktare och trygghetsvärd m.m., men dessa resurser (personal, väktare och trygghetsvärd m.m.) ingår inte i störningsjourstjänsten. Beställaren kan ha anställda resurser som personal, väktare eller trygghetsvärd m.m. som har som arbetsuppgift att hantera störningsjoursärenden som inkommer. Alternativt behöver beställaren avropa sådan resurs inom Tjänsteområde 2 – Bevakning.

Det finns möjlighet att avropa Larmutryckning om beställaren vill ha en person per störningstillfälle som genomför en larmutryckning (se position 4.1 – 4.4 i avropsvägledningens Mall, Prisbilaga), alternativt Schemalagd ronderande bevakning om beställaren vill ha en person som alltid är på plats för att rycka ut när en störning sker (se position 2.5 – 2.8 i avropsvägledningens Mall, Prisbilaga).

Kan man intervjua personalen som exempelvis ska utföra bevakningstjänster?

Vid den förnyade konkurrensutsättningen kan beställaren tillämpa något eller några av parametrarna som framgår av avsnitt 3.2 ”Krav och tilldelningskriterier” i avropsvägledningen. Dessa parametrar kan tillämpas som obligatoriska krav eller tilldelningskriterier. Med tilldelningskriterier avses de kriterier som används för att utvärdera avropssvar och tilldela kontrakt. Detta kallas ibland även mervärden eller "bör-krav".

Fastställda villkor i ramavtalet kan inte omförhandlas i den förnyade konkurrensutsättningen och inte heller kan krav som ställts i ramavtalet ändras eller bytas ut. Om det är nödvändigt får dock villkoren preciseras och vid behov kompletteras. Det är då fråga om att komplettera eller förfina villkoren i ramavtalet för att fånga upp särskilda omständigheter som behöver uppfyllas för att kunna fullgöra ett enskilt kontrakt.

De parametrar som framgår av avsnitt 3.2 kan alltså förfinas, men inte ändras eller bytas ut. Parametrarna inkluderar inte specifikt intervju, men intervju kan vara ett sätt att verifiera någon/några av parametrarna. Om man exempelvis tillämpar ”Leverantörens aktiva arbete med personal som utför tjänsten, t.ex. hur leverantören arbetar med krishantering, utbildning, fortbildning och hantering av olämpliga beteenden” finns det möjlighet att verifiera eller bevisa detta genom en intervju.

Vad kan vi inte avropa?

Ramavtalet omfattar inte säkerhetsteknik eller säkerhetsutrustning, och inte heller parkeringsvakter. För säkerhetsteknik eller säkerhetsutrustning håller Inköpscentralen på att ta fram ett nytt ramavtal benämnt Säkerhetsteknik 2020.

Kan man avropa tjänster inom flera anbudsområden i samma avrop?

Nej, eftersom det är olika leverantörer som är antagna inom olika anbudsområden. Det innebär att beställare som har behov att avropa tjänster inom olika anbudsområden (t.ex. larmcentral och bevakning) behöver genomföra separata avrop.

Hur avropar man om är en region och har behov av tjänster i flera kommuner?

Beställarna ska i en sådan situation avropa inom den kommun som tjänsten ska utföras, dvs. avropa tjänster för varje objekt som finns i respektive kommun. Till exempel om en beställare vill avropa bevakningstjänster för flera sjukhus över flera kommuner, ska beställaren genomföra ett avrop per kommun.

Finns det en mall för avropsavtal?

Ja, under ramavtalets sida: Stöddokument och ”Mall Kontrakt”.

Måste man använda avropsmallarna?

Avropsvägledningen och mallarna måste inte användas av beställaren, utan ska ses som förslag. Beställare som har rätt att avropa från ramavtalet, är fria att utforma avrop hur beställaren vill och så länge dessa inte strider mot ramavtalets villkor eller mot lagen om offentlig upphandling (LOU). Avropsprocessen blir dock mer effektivt ju mer beställaren håller sig till de stöddokument som finns.