20 april 2022 Upphandling | Ramavtal | Hållbarhet

De globala målen: mål 16

Vad innebär mål 16 fredliga och inkluderande samhällen? Hur arbetar vi på Adda Inköpscentral med målet i våra upphandlingar? Här ger vi exempel på hur vi arbetar med konfliktmineraler och tvångsarbete inriktat på minoriteter och politiskt förtryckta grupper.

Foto: Sergey Mayorov

Vad innebär mål 16?

Mål 16 syftar till att främja fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen. Alla människor har rätt till frihet och möjlighet att påverka sina egna liv oberoende av etnicitet, kön eller sexuell läggning. Alla människor har rätt att leva i fred och säkerhet, utan rädsla för våld och förtyck.

För att uppnå mål 16 behöver vi samhällen där stater och civilsamhälle arbetar tillsammans för att minska våld och korruption och öka rättvisan. Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av konflikt och våld. Att stärka rättsstatsprincipen och främja mänskliga rättigheter är därför nyckeln till fredliga, inkluderande och hållbara samhällen. Det är omöjligt att uppnå hållbar utveckling utan fred, liksom fred är omöjligt att uppnå utan hållbar utveckling.

Hur bidrar Adda Inköpscentral till att nå målet?

Våra krav på hållbara leveranskedjor täcker alla fyra delar av UN Global Compact, det vill säga mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och antikorruption. Enligt 17:4 LOU har upphandlande myndigheter, om svensk rätt inte är tillämplig, en skyldighet att ställa krav på arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner. Det är dock mycket viktigt att ställa krav på alla delar av UN Global Compact. Annars saknar upphandlande myndigheter de verktyg som krävs för att arbeta med många av de värsta människorättskränkningarna. Vi uppmanar därför alla upphandlande myndigheter som anmäler avtal till Hållbarhetskollen att använda Upphandlingsmyndighetens villkor för hållbara leveranskedjor, inklusive de rutinkrav som gör kraven möjliga att följa upp.

Vi arbetar med mål 16 på ett flertal sätt:

  • Alla rättigheter och förbud i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är del av vår riskanalys för hållbara leveranskedjor. Detta innebär att vi går utanför fabriken i våra analyser och tittar på hur verksamheten påverkar omgivande samhällen.
  • I de fall produkterna på våra avtal innehåller mineraler från konfliktområden och högriskområden ställer vi krav på att de risker som förknippas med detta, inklusive sexuellt våld, ska tas om hand i riskanalyser och uppföljningar. De krav vi ställer ser olika ut för olika branscher beroende på mognadsgrad, men de hänvisar alltid till OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfulla leveranskedjor för mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden. Vi kan också använda oss av Responsible Minerals Initiatives rapporteringsmallar för tenn, tantal, volfram och guld (3TG), kobolt respektive glimmer.
  • Under 2021 följde vi upp risken för tvångsarbete i våra IT-leveranskedjor i Kina. Ett flertal riskgrupper riskerar att utsättas för tvångsarbete, men framför allt är det uigurer och andra muslimska minoriteter från Xinjiang samt tibetaner som är utsatta. Här kan du ta del av vår rapport. (PDF-dokument, 6,9 MB, nytt fönster)

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar