24 februari 2022 Upphandling | Ramavtal | Hållbarhet

De globala målen: mål 8

Vad innebär mål 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt? Hur arbetar vi på Adda Inköpscentral med målet i våra upphandlingar? Här ger vi exempel på hur vi arbetar med arbetsrättsliga villkor både innanför och utanför Sveriges gränser.

Vad innebär mål 8?

Mål 8 handlar om att alla människor ska ha ett arbete med anständiga arbetsvillkor och om att främja en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt. Alla människor som arbetar behöver få en inkomst som upprätthåller en rättvis levnadsstandard om vi ska eliminera fattigdom och främja ekonomisk tillväxt i alla länder. Arbete och ekonomisk tillväxt är beroende av varandra, och för att vi ska kunna utrota fattigdomen måste fler människor komma in på arbetsmarknaden.

Hur bidrar Adda Inköpscentral till att nå målet?

De hållbarhetsaspekter som allra tydligast faller inom mål 8 är arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal, arbetsmiljö, sysselsättningsfrämjande åtgärder och hållbara leveranskedjor.

  • Vi är enligt 17:2 LOU skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal (lön, semester och arbetstid) om summan av upphandlingen är högre än tröskelvärdet och det anses behövligt. För tjänster som omfattar blue-collar work är det som regel alltid nödvändigt att ställa krav på arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal. Även för bemanning, personalförmedling och konsultverksamheter är det ofta nödvändigt att ställa krav. Anledningen är att det räcker att det konstateras risker inom ett område (lön, semester eller arbetstid) för att det ska anses behövligt att ställa krav.
  • Vi ställer krav på arbetsmiljö i de fall där riskerna är höga, detta då frågan redan är reglerad för alla arbetsgivare genom AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Exempel på högriskbranscher utifrån arbetsmiljö är bygg och fastighet, transporter och sociala tjänster.
  • Vi öppnar i de fall det är lämpligt, med tanke på upphandlingsföremålet och avtalets längd, upp för våra kunder att föra dialog med leverantörer om sysselsättningsfrämjande åtgärder för grupper som står långt från arbetsmarknaden, till exempel utrikesfödda, nyanlända, personer med funktionsnedsättning, personer som saknar avslutad gymnasieutbildning, äldre eller långtidsarbetslösa.
  • Vi är enligt 17:4 LOU skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner om summan av upphandlingen är högre än tröskelvärdet och det anses behövligt. Våra krav på hållbara leveranskedjor täcker dock alla fyra delar av UN Global Compact, det vill säga mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och antikorruption. Kraven utökas också regelbundet med specifika krav för till exempel etisk eller rättvis handel eller konfliktmineraler.

Även krav som främjar lika rättigheter och möjligheter kan falla inom mål 8, även om den typen av krav huvudsakligen hör hemma under mål 5 jämställdhet och mål 10 minskad ojämlikhet.

Sedan 1 januari 2020, då barnkonventionen blev lag, tar vi dessutom på ett tydligare sätt i beaktande barns rätt i upphandling. Barn kan vara arbetstagare och tillverka produkten eller utföra tjänsten. Barn kan också vara familjemedlemmar till arbetstagare som tillverkar produkten eller utför tjänsten. I sistnämnda fall påverkas barn indirekt av föräldrars och andra vårdnadshavares arbetsvillkor.

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar