Avropa och beställa via rangordning

Rangordning är ett vanligt avropsförfarande för ramavtal med flera ramavtalsleverantörer. Rangordningen innebär att leverantörerna får en plats i den ordning du som beställare ska kontakta dem för avrop.

rangordning-LU.jpg

Så beställer du genom rangordning

Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet.

  • Använd ramavtalets stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.
  • Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och så vidare, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. På ramavtalssidan hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och avtalsansvarig.
  • Notera att flera ramavtal bara har en leverantör antagen per geografiskt område, delområde eller båda. Om så är fallet kan du bara köpa från denna leverantör.
  • Gå vidare i rangordningen vid behov. Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.
  • Därefter tecknar du kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet.

Ibland går det går att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.