Steg 2 - upphandling annonserad

Då förfrågningsunderlaget är klart annonserar vi upphandlingen. Företag som är intresserade av att bli ramavtalsleverantör kan i annonsen se upphandlingens omfattning och villkor och lämna anbud (offert).

upphandling-steg2-LU-17000066-490x300.jpg

Utvärdering av anbud och tilldelningsbeslut

När anbudstiden är slut öppnas alla anbud och utvärderas. Efter utvärderingsfasen fattar vi beslut om tilldelning, det vill säga vilka som blir leverantörer på avtalet. Tilldelningsbeslutet informerar om vem/vilka som vann och skickas till alla leverantörer som lämnat anbud. Därefter råder avtalsspärr i tio dagar.

Avtalsspärr – en väntan på nästa steg

Under avtalsspärren får inga avtal tecknas. Nu kan dessutom leverantörer överklaga tilldelningsbeslutet och lämna in ansökan om överprövning till domstol. Domstolen gör en prövning av ärendet och avslår eller bifaller överprövningen. Bifalles överprövningen kan upphandlingen behöva göras om, helt eller delvis.