Mutor och jäv

Förtroendet för Adda som organisation och för vårt arbete är A och O. Det ska inte råda några som helst tvivel om att vi uppträder professionellt och inte tar ovidkommande hänsyn, inte minst då vi genomför offentliga upphandlingar.

pengar495.jpg

Systematiskt arbete för att undvika korruptionsrisker

Vi har antagit styrdokument som anger hur vårt arbete mot mutor och jäv ska bedrivas. Styrdokumenten gäller fär såväl våra egna anställda, som externa konsulter eller experter som rådger oss. Alla anställda och utomstående som anlitas av oss informeras om hur styrdokumenten gäller för just dem.

Vi förväntar oss att de leverantörer vi ingår avtal med agerar professionellt och affärsetiskt korrekt. I samtliga våra ramavtal finns därför villkor som innebär att ramavtalen kan sägas upp, om leverantören till exempel gör sig skydlig till mutbrott.

image.png