Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Hållbara leveranskedjor

Våra ramavtal och dynamiska inköpssystem ska bidra till att ni kan möta målen i Agenda 2030. Det innebär att vi ska erbjuda er ett attraktivt sortiment av produkter och tjänster med en hög nivå av hållbarhet.

Hållbara leveranskedjor och Hållbarhetskollen_2800x1400.png

Många av produkterna på våra ramavtal och dynamiska inköpssystem tillverkas i länder där det finns betydande hållbarhetsrisker när det gäller mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och korruption. Vi ställer krav på att leverantörer hanterar dessa risker.

För att avgöra om det är relevant att ställa krav på hållbara leveranskedjor har vi tagit fram en checklista för alla hållbarhetsaspekter samt en mall för Agenda 2030-analys, som också innehåller en landriskanalys. Vi har även en särskild riskanalysmall för hållbara leveranskedjor, som används för att undersöka en leveranskedjas specifika risker. Ni hittar dokumenten här på sidan.

Våra villkor för hållbara leveranskedjor

Våra villkor för hållbara leveranskedjor täcker nedanstående:

Sakfrågor

 • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna; 
 • ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182); 
 • FN:s barnkonvention, artikel 32; 
 • den arbetsrättslagstiftning, inklusive bestämmelser om lön, arbetstid, ledighet och socialförsäkringsskydd som gäller i landet där arbetet utförs; 
 • det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs; 
 • den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs; och 
 • FN:s konvention mot korruption. 

Rutinkrav

 • Policyåtagande
 • Rutiner för vidareförmedling av åtagandet
 • Rutiner för ansvarsfördelning
 • Rutiner för riskanalys
 • Rutiner för uppföljning
 • Rutiner för avvikelsehantering

Villkoren bygger på UN Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och antikorruption samt på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vi har samma villkor som Sveriges regioner och de är i linje med Upphandlingsmyndighetens villkor om hållbara leveranskedjor (avancerad nivå). Ni hittar de fullständiga villkoren här på sidan.

I de fall riskanalysen pekar ut specifika risker, som exempelvis konfliktmineraler, tar vi fram specifika krav. Vi hänvisar bland annat regelbundet till OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfulla leveranskedjor för mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden.

Tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och Sveriges regioner har vi också tagit fram ett tillämpningsstöd för arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och hållbara leveranskedjor. I dokumentet kan leverantörer läsa om vad villkoren syftar till och vilka förväntningar som finns. Tillämpningsstödet avslutas med en vägledning om vilka åtgärder som ska vidtas för att uppfylla villkoren och vilka bedömningskriterier som gäller vid uppföljning. Ni hittar tillämpningsstödet här på sidan.

Hur följer vi upp hållbara leveranskedjor?

För oss är uppföljning en förutsättning för hållbar upphandling. Därför arbetar vi systematiskt med uppföljning av de krav vi ställer. För hållbara leveranskedjor består uppföljningen framför allt av egenrapportering, dokumentgranskning, kontorsrevisioner och återrevisioner. Om behov finns kan vi också göra fabriksrevisioner på tillverkningsanläggningar runtom i världen.

Genom egenrapportering, dokumentgranskning, kontorsrevisioner och återrevisioner kontrollerar vi att leverantören har policyer och rutiner på plats för att hantera riskerna för mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och korruption utifrån strickprov. Vid fabriksrevisioner följer vi upp specifika risker, exempelvis migrantarbetares situation relaterat till skuldslaveri eller andra former av tvångsarbete. Om vi upptäcker brister begär vi rättelse. Vid grova överträdelser kan vi även använda viten eller häva avtal.

Till vår hjälp i uppföljningen har vi vårt ramavtal Gransknings- och rådgivningstjänster. Som avropsberättigad myndighet har också ni möjlighet att avropa revisioner från avtalet och därmed få professionell hjälp att granska leverantörers förmåga att uppfylla de krav som ställts.

Kontakta oss

Om hållbarhetskraven i våra ramavtal och DIS. 
Mejla hallbarhet@adda.se

Om uppföljning av våra ramavtal och DIS, eller vill rapportera avvikelser från våra krav.
Mejla uppfoljning@adda.se

Vägledning nya villkor för hållbara leveranskedjor

På Regionernas kansli för hållbar utveckling hittar du information om hur kontraktsvillkoret om tillbörlig aktsamhet för hållbara leveranskedjor kan användas och uppfyllas. 

Ta del av vägledningen

Så jobbar vi med uppföljningar och revisioner

Läs mer om hur vi följer upp våra ramavtal

Prenumerera på nyhetsbrevet om hållbarhet

Vill du ha nyheter om vårt arbete på hållbarhetsområdet? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.